distrubúcia viniča a vinohradnícke služby

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Prehlásenie o ochrane osobných údajov (Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov)
 

1. ÚVOD

Poskytovateľom tejto webovej stránky, umiestnenej na URL adrese "https://www.vinteko.sk alebo subdoménach domény "vinteko.sk", je spoločnosť VINTEKO, spol. s r.o., 55, Telince 95161, IČO: 36518727, DIČ: 2020146843, IČ DPH: SK2020146843, ktorá je nižšie označovaný ako “my”, “VINTEKO” alebo “naše”.

Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (“Vyhlásenie o ochrane osobných údajov”) vysvetľuje akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky (tak ako je definovaná nižšie). Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na konkrétnu webovú stránku označenú v ľavom hornom rohu ako "VINTEKO", ktorá je ďalej označovaná ako “táto Webová stránka”.

Od 25.05.2018 sú vaše osobné údaje spracovávané vsúlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018

Cieľom Zásad spracovania osobných údajov pre zákazníkov VINTEKO, spol. s .r.o. podľa GDPR , je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť VINTEKO spol. s r.o. (ako prevádzkovateľ) spracováva o fyzických osobách pri poskytovaní služieb, predaji tovaru zákazníkom VINTEKO spol. s r.o. a pri návštevách internetovej stránky spoločnosti VINTEKO spol. s r.o., na aké účely a ako dlho bude spoločnosť VINTEKO spol. s.r.o. tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracovávať a uchovávať, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patria.

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora . V súvislosti s predajom viničných sadeníc a s poskytovaním služieb v tejto oblasti a oblasti uvedených v obchodnom registri môže spoločnosť VINTEKO spol. s r.o. spracovávať nasledovné kategórie osobných údajov.

Základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračný formulár, objednávkový formulár

meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, identifikačné údaje zákazníka alebo kontaktnej osoby, identifikačné údaje platiteľa, bankové spojenie, E-mail, telefónne číslo

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš on line identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracováva o tom záznamy o spracovateľskej činnosti cookies umiestnených na internetových stránkach VINTEKO spol. s.r.o., a to s cieľom lepšie zabezpečiť prevádzku internetových stránok a internetovej reklamy.

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj príp. nám napíšte na kontaktnú e-mailovú adresu.

3. PRÁVNY ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je spoločnosť VINTEKO spol. s r.o. 951 61 Telince 55, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro, vo vložke číslo 10069/N.

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári

- meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu  , dodacia adresa – potrebné na účel dodania produktu, na účel vystavenia faktúry a súvisiacich dokladov, a na účel starostlivosti o zákazníka t.j. právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov; doba uchovávania údajov v zmysle zákonných predpisov od 5 – 10 rokov. Pokiaľ spoločnosť VINTEKO spol. s r.o. nedisponuje iným právnym základom, je na spracúvanie osobných údajov potrebný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov.

- e-mail a telefónne číslo – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, doručenie dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa, prevádzkovateľa t.j. právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy.

- platobné údaje , t.j. právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online.

Odporúčania na produkty na webstránke

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie požiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Vaše údaje inak  pseudonymizujeme/anonymizujeme, pokiaľ je náš záujem zachovaný a takým štýlom, aby vaše osobnú údaje boli chránené. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

4. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa VINTEKO spol. s r.o. uchovávajú na uvedené účely po dobu vybavenia objednávky/ plnenia zmluvy spolu so zabezpečením nárokov zo záruky do doby alebo pokým sa neodhlásil/nenamietal spracúvanie – podľa toho, čo nastane skôr; ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu/profilovania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie vašich údajov namietli.

5. BEZPEČNOSŤ UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírové programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby – sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

Naša webová stránka je vybavená zabezpečeným protokolom, údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním a je z nich vytváraná zabezpečená záloha. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov. V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej kancelárii v chránenej budove. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či by bol náš systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia vašich práv, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je spoločnosť VINTEKO spol. s r.o. 951 61 Telince 55, kontaktná osoba: Imrich Vozár , 0905 265 897, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne v ucelenom súbore elektronicky na váš e-mail. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia, máte „právo na zabudnutie“ t.j. právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky možný z našej strany je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelu ich spracovávania vám poskytneme v závislosti od okolností prípadu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na  prenos v zmysle GDPR.

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 72 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámime vám to a uvedenú lehotu v zmysle zákona predĺžime ešte o 2 mesiace.

7. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť VINTEKO spol. s r.o. poskytne osobné údaje sprostredkovateľom len v prípade právneho, obchodného alebo zákonného nároku. Jedná sa o poštové a kuriérske služby, ošetrujúceho lekára, zdravotnícke zariadenie, daňový úrad, súd, orgány činné v trestnom konaní, ďalšie osoby a orgány, ktorým majú zákonom uloženú povinnosť poskytovať informácie.

8. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Osobné údaje, ktoré spoločnosť VINTEKO spol. s r.o. získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny/mimo EÚ a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto podmienky sú platné od 25.05.2018. V prípade zmeny podmienok o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a budeme Vás informovať e-mailom.

Kontakt na poverenca pre ochranu osobných údajov v zmysle nariadenia:
VINTEKO, spol. s r.o. 951 61 Telince 55
Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
Imrich Vozár
tel.: 0905 265 897
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Dátum aktualizácie: 01.09. 2021
 

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  Vinič | Hrozno | Vinohrady | Služby Vinič | Hrozno | Vinohrady | Služby

  | www.vinteko.sk |
  media: Pixabay, HiClipart, PngAAA, Pexels
  , VINTEKO

   

  created by: Marek Sarvas